תקנון האתר ומדיניות פרטיות

תקנון ותנאי שימוש לאתר “מכון ארגמן”

תאריך עדכון אחרון: ‏4.2.2024

 1. כללי

1.1.    אתר זה מופעל ע”י מפעלי חינוך – תקווה בע”מ (חל”צ) ח”פ 516299476 להלן: “הנהלת האתר“), בכתובת אינטרנט “https://courses.argaman.institute“.

1.2.    השימוש באתר כפוף לתקנון ותנאי השימוש שלהלן (להלן: “התקנון“). המשתמש מצהיר כי קרא והבין את תוכן התקנון וכי בעת השימוש באתר הסכים מפורשות ומדעת לתוכנו ולתנאיו, ללא סייג. למען הסר הספק, במידה שהמשתמש מסתייג מתוכן התקנון, כולו או מקצתו, עליו להימנע במיידי מהשימוש באתר, ומשלא יעשה כן הרי שיהיה מושתק מלטעון לגופו של התקנון ולפגמים בכריתתו.

1.3.    על המשתמש לקרוא את תנאי התקנון המתעדכן מעת לעת בטרם כל רכישה, שכן תנאיו מהווים הסכם משפטי מחייב בינו לבין הנהלת האתר.

1.4.    התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, כך שהוא מתייחס לשני המינים באופן שווה.

1.5.    כותרות הפרקים לתקנון זה נועדו לנוחיות ואין ליחס להן כל משמעות פרשנית.

 1. הגדרות

2.1.                         המשתמש: אדם, חבר בני אדם או תאגיד העושים שימוש באתר באמצעות כל אמצעי תקשורת.

2.2.                         תכני השימוש: כל תוכן שהועלה לאתר לרבות תוכן הקורסים המוצעים לרכישה ע”י הנהלת האתר.

 1. שימוש באתר

3.1.       תכני השימוש באתר יסופקו כמו שהם מופיעים עבור כל קורס (“As-Is”). המשתמש מצהיר כי הוא עיין בתוכן ותוכנית הקורס, ולאחר שעשה כן בחר לרכוש את הקורס מהנהלת האתר, ועל-כן הוא מוותר בזאת על כל טענת אי-התאמה או זכות תביעה.

3.2.       השימוש באתר מותר לשימוש עצמי, בלבד. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא ימחא לאחר את זכותו האישית לפי תקנון זה ולא ישתף או יחשוף את תוכן הקורס לאחר באמצעות גישתו.

3.3.       מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד לפי דין, המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את הנהלת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מהפרה הוראות התקנון, ובכלל זה: הוצאות, אובדן רווח ישיר או עקיף, נזק לא ממוני, שכר טרחת עו”ד (בשיעור ריאלי) והוצאות משפט.

3.4.       המשתמש לא יסתמך על תכני השימוש המקצועיים המפורסמים באתר, ומצהיר כי הוא מודע לכך שייתכנו טעויות מהותיות בתכני השימוש וכי הוא נוטל את מלוא הסיכון על השימוש בתכנים אלו.

3.5.       הנהלת האתר אינה אחראית לאי-זמינות האתר ולליקויים שיתגלו בו, איכות תכני השימוש או תקינות הגלישה באמצעות מכשירים שאינם מחשב נייח או נייד, כגון: סמארטפונים או מחשבי כף יד.

3.6.       הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי בתכני השימוש, בפרט הוספה או גריעה של תכני שימוש מהאתר, לפי שיקול דעתה.  

3.7.       הנהלת האתר לא תהיה אחראית במישרין או בעקיפין לתביעות חוזיות, נזיקיות או אחרות, שנגרם כתוצאה מהשימוש בתכני השימוש או באתר.

3.8.       הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום את השימוש באתר למשתמש אשר הפר את הסכם זה, ללא השבת עלות הקורס או חלקו היחסי.

 1. אופן ביצוע התשלום

4.1.    התשלום עבור רכישת הקורסים יעשה באמצעות כרטיס אשראי. המשתמש יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, סוג הכרטיס, תוקפו, CVV ומספר תעודת הזהות של בעל הכרטיס. המשתמש מצהיר ומתחייב לרכוש את הקורסים אך ורק באמצעות כרטיס האשראי שבבעלותו.

 1. שם משתמש וסיסמה

5.1.    הנהלת האתר תספק למשתמש אמצעי גישה אישיים לתכני הקורס אליו נרשם. המשתמש מתחייב לשמור את אמצעי הגישה בסודיות ולא לשתפם עם צדדים שלישיים.

5.2.    בכל חשש לחשיפת אמצעי הגישה לאחר על המשתמש להודיע באופן מידי להנהלת האתר ולהימנע מביצוע רכישות נוספות עד לסיום הבירור.

 1. מדיניות אספקה וביטול עסקה:

6.1.    תשלום ניתנות לביטול בתוך 24 שעות ממועד ביצוע. יש לפנות אל הנהלת האתר בכתובת האימייל: info@argaman.institute עם בקשת הביטול, בצירוף 4 ספרות אחרונות של כ”א + שם מלא + תאריך ושעת ביצוע העסקה.

6.2.    ביטול עסקה יעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

6.3.    הנהלת האתר לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף באשר הוא.

 1. זכויות היוצרים וקניין רוחני

7.1.       כל זכויות הקניין הרוחני מצויים ויוותרו מצויים בבעלותה הבלעדי של הנהלת האתר או בבעלות צדדים שלישיים אשר העניקו להנהלת האתר רישיון שימוש.

7.2.       המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, למכור, לשווק, ליצור יצירות נגזרות, לעשות שימוש מסחרי או לבצע כל פעולה אחרת בתוכן השימוש, ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש של הנהלת האתר.

7.3.       המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שתוכן השימוש כפוף לרישיון שניתן לפי הסכם להנהלת האתר מאת צד שלישי, שהינו הבעלים של זכויות היוצרים בתכני השימוש. כל הפרה של זכויות היוצרים כאמור לעיל מהווה עוולה כלפי הצד השלישי מסוג “גרם הפרת חוזה שלא כדין”, בנוסף להפרת חוק זכויות יוצרים, התשס”ח-2007.

 1. אחריות

8.1.    הנהלת האתר אינה חבה באחריות לנזקים שנגרמו במישרין או בעקיפין אצל המשתמש בעקבות הסתמכות על תכני השימוש, או לנזקים שנגרמו ע”י צד שלישי שאינו נתון לשליטתה המלאה של הנהלת האתר.  

 1. סודיות ופרטיות

9.1.       המשתמש מסכים כי הנהלת האתר תשמור במאגרי מידע את פרטיו האישיים כגון: שמו, מענו, דרכי ההתקשרות, אמצעי התשלום וכיו”ב (להלן: “המידע“), וכי הנהלת האתר תעביר פרטים אלו לספקיה לצורך השלמת ההתקשרות לפי תקנון זה. פרטי המשתמש לא יועברו לצדדי ג’ למעט האמור בסעיף זה.

9.2.       המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לשימוש במידע לשם שירותי דיוור ופרסום מטעם  וע”י הנהלת האתר וכן הסכמתו לשימוש ב-“עוגיות” (“cookies”).

9.3.       ככל והמשתמש לא רוצה לקבל דיוור פרסומי, ניתן לפנות אלינו ולבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור שיופיע בכל הודעת פרסומת אלקטרונית שתישלח אליך, או על-ידי פניה לכתובת:  info@argaman.institute.

9.4.       הנהלת האתר תשדל ברמה סבירה לאבטח את המידע. עם-זאת, ככל שצד שלישי יחדור למידע וישתמש בו לרעה, אז המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר, ככל שאין בהתנהלותה משום רשלנות רבתי. במקרה של מחיקת המידע עקב כוח עליון הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא.

9.5.       המשתמש מתחייב לנקוט באמצעים סבירים כדי להגן על עצמו מפני מפגעים במרחב האינטרנט, ובכלל זה להשתמש בתוכנות אנטי וירוס למיניהן לצורך אבטחת מחשבו.

9.6.       הנהלת האתר תהיה רשאית לנתח את פעולות המשתמש ללא זיהויו, ובתוך כך לבצע בהם שימוש עסקי, להציגם ולהעבירם לאחר לרבות לחברות הקשורות אליה, בין-היתר, לצורך שיפור האתר ושירותיו.  

 1. שינויים בתנאי השימוש

10.1.    הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, ככל שאין בכך ליצור חיובים מהותיים אחרים על המשתמש.

10.2.    המשתמש מתחייב לעיין בתנאי התקנון העדכני לפני כל רכישה.

 1. הפרות

11.1.                      על תקנון זה יחול חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א – 1970.

11.2.                      מבלי לגרוע מכל סעד לפי דין, במקרה של הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ע”י המשתמש, תהיה הנהלת האתר זכאית כנפגעת מהפרה לפיצוי מלא ולסעד בגין הפרת זכויותיה לרבות זכויות הקניין הרוחני לפי כל דין.

 1. סכסוכים

12.1.    כל סכסוך שיתגלע בין המשתמש לבין הנהלת האתר יתברר באופן בלעדי בבית המשפט בישראל, לרבות סכסוכים בינלאומיים. דיני מדינת ישראל יחולו על כל הנובע, כרוך או קשור בתקנון זה. המשתמש מוותר בזאת על כל טענת “פורום לא נאות” ביחס לתניית שיפוט זו. הסכסוך יימסר לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.

12.2.    המשתמש מסכים בזאת להמצאת כתב הטענות הראשון בסכסוך באמצעי אלקטרוני, בפרט באמצעות כתובת הדוא”ל או הפקסימיליה אשר מסר בשעת ההתקשרות, חלף המצאה במסירה אישית ופיזית.   

עדיין לא הצטרפתם כמנויים? לחצו כאן להצטרפות וחשיפה לכל התכנים 

עדיין לא הצטרפתם כמנויים?
לחצו כאן להצטרפות וחשיפה לכל התכנים